Inschrijfformulier

  • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en dient contact bij inlevering van dit formulier te worden voldaan;
  • De verschuldigde contributie dient via automatische incasso te worden voldaan;
  • Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand vóór het begin van de nieuwe maand te geschieden;
  • Het dragen van sportkleding en -schoeisel tijdens de training is verplicht. Tevent dient men tijdens de training een handdoek bij zich te dragen;
  • Het gebruik van de fitnessapparatuur geschiedt geheel op eigen risico;
  • Fitness Centrum Leerdam stelt zich niet aansprakelijk voor letsel welke te wijten is aan onzorgvuldige training;
  • Men dient zich tijdens het verblijf in het fitness centrum op zodanige wijze te gedragen dat anderen daarvan geen last en/of hinder ondervinden;
  • De sportschooleigenaar is bevoegd bij wangedrag de toegang tot het fitness centrum te ontzeggen;
  • Fitness Centrum Leerdam stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke bezittingen van de leden tijdens het verblijf in het fitness centrum;
  • Fitness Centrum Leerdam is gesloten op zon- en feestdagen.

  Ondergetekende meldt zich aan als lid van Fitness Centrum Leerdam en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Fitness Centrum Leerdam om maandelijks van zijn/haar, ondergenoemde, bank/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

 • Een automatische machtiging kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode en woonplaats en de datum op deze machtiging. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Uw machtiging wordt automatisch ingetrokken bij het stopzetten van uw lidmaatschap. U heeft een opzegtermijn van 1 maand.

 • Persoonsgegevens:
  Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, Fitness Centrum Leerdam zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Dat betekent dat Fitness Centrum Leerdam geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen én uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen.

 • Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals onderstaand vermeld
 • MM slash DD slash JJJJ